logo

Kshatriya Komarpanth Samaj

ಅಖಿಲ ಕೊಮಾರಪಂತ ಸಮಾಜ REG No. 332/83-84

logo  logo  logoNEWS:

KULADEVATAS OF KOMARPANTH COMMUNITY

SHREE MAHALDEV MAHASATIDEVI PRASAN
SHREE BAL MAHASATHI PRASANNA .
SHREE BINDU MADHAV PRASANNA .
SHREE KATHYAYINI BANESHWAR PRASANNA .
SHREE MAHALASA NARAYINI PRASANNA
SHREE RAMANATH PRASANNA .
SHREE KULAKOTESHWARA PRASANNA .
SHREE SAPTHAKOTESHWARA PRASANNA .
SHREE HONNA RAKA PRASANNA
SHREE BALAMAHASATI PRASANNA .
SHREE SHANTADURGA PRASANNA .
SHREE MALLIKARJUN PRASANNA
SHRI SOMANATH PRASANNA
SHRI KALARUDRESWAR PRASANNA
SHRI KOTESHWAR PRASANNA
SHRI RAVALNATH PRASANNA
< SHRI PANCH PURUSH PRASANNA
SHRI SHIVANATH PRASANNA
SHRI DHAD DEV PRASANNA
SHRI BHANDI DEV PRASANNA
SHRI MAHAMAYA PRASANNA
SHRI MAHADEV PRASANNA
SHRI SATERI PRASANNA
SHRI MANGESHI PRASANNA
SHRI ARYA DURGA PRASANNA
SHRI GRAMADEVATHA PRASANNA
SHREE AMBHA BHAVANI PRASANNA (Chendia)WEBSITE VISITORS HITS